COBIT – I

Günümüzde bir çok kurum için bilgi ve teknoloji rekabet edebilmek için en önemli şirket varlıklarından biri olmasına rağmen belki de en az anlaşılandan birisidir.
Başarılı olarak görünen kurumlar, işlerini iyi yapmanın yanısıra kendi bilgi teknolojisi varlıklarını, artan uyum yasaları çerçevesinde kendi iş birimleri ile olan ilişkilerini ve olabilecek riskleri iyi yöneten şirketlerdir.
BT’nin kurumsal yönetimde bu kadar önemli bir konuma gelmesi onu Kurumsal Yönetişim çerçevesinde önemli bir konuma yükseltmiştir. Buna göre BT Yönetişiminin kitabi tanımı şu şekilde yapılabilir; “BT Yönetişimi, kurumun bilgi teknolojileri varlıklarının sürdürülebilirliğini sağlarken, kurumun organizasyonel hedeflerine ve stratejilerine erişmesine yardımcı olmak için üst düzey yönetim tarafından belirlenen iş yapış biçimidir
BT Yönetişiminin 3 bacağı vardır; Değer, Risk ve Kontrol
Bu 3 bacak için tanımlanmış frameworkler bulunmaktadır. Örneğin Değer yönetişimi için ValIT, Risk Yönetimi için ise RiskIT bulunmaktadır. Bu yazıma da konu olan kontrol kısmı için oluşturulmuş framework ise COBIT diye anılmaktadır. Bu framework’ler COSO(Comittee of Sponsoring Organisations of Tradeway Comission) Internal Control-Integrated Framework’ü ile de uyumludur.
Temel olarak COBIT daha çok kontrol odaklı, yönetilebilir ve birbiri ile uyumlu akitivitelerden oluşan bir nevi “best pratice” , yani en iyi uygulamalar bütünüdür.
COBIT, Kurumun kendi hedefleri doğrultusunda BT’den yararlanabilmesi için şunları önermektedir.
  • İş ihtiyaçları ile ilişki kurulmalı
  • IT akitivitelerini genel kabul görmüş belli modeller üzerine oturtmalı
  • Kaldıraç görevini en iyi yapabilecek IT kaynakları belirlenmeli
  • Yönetimin IT üzerindeki kontrol noktaları belirlenmeli
Bu yazımı burada bitiriyorum. Daha sonraki yazılarımda COBIT’e biraz daha detaylı değineceğim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s